تبلیغات
شرکت پیمانکاری حصیـــــن ســـــازان فــــــراست - گوگرد در عمران

طراحی سایت

قالب وبلاگ

طراحی سایت


شرکت پیمانکاری حصیـــــن ســـــازان فــــــراست
هدف رضایت شماست


4

نوشته شده در تاریخ چهارشنبه 24 خرداد 1391 توسط سید جواد میرتبار

چكیده

حجم زیاد گوگرد تولیدی، به صورت فرآورده جانبی صنایع نفت وگاز و مصرف كم آن در كشور مشكلات زیادی را ایجاد كرده است. در این مقاله استفاده از گوگرد به عنوان جانشین بخشی از قیر در ساخت آسفالت بررسی شده است. تحقیقات در دو مرحله آزمایشگاهی و صحرایی با در نظر گرفتن مسائل ایمنی و زیس تمحیطی صورت پذیرفته است. بر مبنای نتایج آزمایشگاهی، كلیه پارامترهای مورد نیاز از جمله فرمول بهینه طرح اختلاط برای ساخت آسفالت ب هدست آمد و سپس در مقیاس صنعتی اقدام به تولید و پخش آسفالت برای ارزیابی عملكرد آن شد. این مقاله ضمن ارائه كلیه نتایج ب هدست آمده، اثرات اضافه شدن گوگرد به قیر را در عملكرد آسفالت نشان م یدهد. همچنین شرایط بهینه ساخت آسفالت گوگردی را پیشنهاد م یكند.

مقدمه

بازیابی گوگرد از سوخ تهای فسیلی برای جلوگیری از آلودگی هوا و ایجاد خوردگی در دستگا هها باعث م یشود كه به ناچار مقادیر زیادی گوگرد در صنایع مربوطه تولید شود. تولید گوگرد، ب هویژه در صنایع پالایش گاز و نفت ایران چشمگی رتر بوده و بخش قابل توجهی از آن مازاد بر مصرف است، زیرا در مقابل حجم عظیم تولید گوگرد، مصرف آن بسیار محدود است.

از طرف دیگر صادرات این ماده، حداقل از برخی پالایشگا هها، مشكلات خاص خود را داراست و در بسیاری از مواقع از لحاظ اقتصادی نیز چندان مقرون به صرفه نیست. پی شبین یها نشان م یدهد تولید سالانه گوگرد در ایران و جهان ب هدلیل محدودی تهای زیست محیطی و ترش شدن تدریجی منابع هیدروكربوری رو به افزایش باشد. بنابراین، متخصصان بر آن شدند كه درخصوص مصرف گوگرد مازاد مطالعاتی انجام دهند. یكی از كاربردها، به كارگیری آن در را هسازی است.چكیده

حجم زیاد گوگرد تولیدی، به صورت فرآورده جانبی صنایع نفت وگاز و مصرف كم آن در كشور مشكلات زیادی را ایجاد كرده است. در این مقاله استفاده از گوگرد به عنوان جانشین بخشی از قیر در ساخت آسفالت بررسی شده است. تحقیقات در دو مرحله آزمایشگاهی و صحرایی با در نظر گرفتن مسائل ایمنی و زیس تمحیطی صورت پذیرفته است. بر مبنای نتایج آزمایشگاهی، كلیه پارامترهای مورد نیاز از جمله فرمول بهینه طرح اختلاط برای ساخت آسفالت ب هدست آمد و سپس در مقیاس صنعتی اقدام به تولید و پخش آسفالت برای ارزیابی عملكرد آن شد. این مقاله ضمن ارائه كلیه نتایج ب هدست آمده، اثرات اضافه شدن گوگرد به قیر را در عملكرد آسفالت نشان م یدهد. همچنین شرایط بهینه ساخت آسفالت گوگردی را پیشنهاد م یكند.

مقدمه

بازیابی گوگرد از سوخ تهای فسیلی برای جلوگیری از آلودگی هوا و ایجاد خوردگی در دستگا هها باعث م یشود كه به ناچار مقادیر زیادی گوگرد در صنایع مربوطه تولید شود. تولید گوگرد، ب هویژه در صنایع پالایش گاز و نفت ایران چشمگی رتر بوده و بخش قابل توجهی از آن مازاد بر مصرف است، زیرا در مقابل حجم عظیم تولید گوگرد، مصرف آن بسیار محدود است.

از طرف دیگر صادرات این ماده، حداقل از برخی پالایشگا هها، مشكلات خاص خود را داراست و در بسیاری از مواقع از لحاظ اقتصادی نیز چندان مقرون به صرفه نیست. پی شبین یها نشان م یدهد تولید سالانه گوگرد در ایران و جهان ب هدلیل محدودی تهای زیست محیطی و ترش شدن تدریجی منابع هیدروكربوری رو به افزایش باشد. بنابراین، متخصصان بر آن شدند كه درخصوص مصرف گوگرد مازاد مطالعاتی انجام دهند. یكی از كاربردها، به كارگیری آن در را هسازی است.

بررسی منابع

استفاده از گوگرد در را هسازی سابق های حدوداً صد ساله دارد.رویكرد اولیه در دهه هفتاد میلادی و ب هدنبال بحران انرژی در دنیا بود كه منجر به ساخت د هها قطعه آزمایشی آسفالت گوگردی در نقاط مختلف دنیا شد. اولین قطعات آسفالت گوگردی در [ اواسط دهه هفتاد میلادی در آمریكا و كانادا ساخته شد [ 1و 2 و سپس تا سال 2002 میلادی حدود 4200 كیلومتر آسفالت گوگردی در بیش از 200 كشور جهان ساخته شد و مورد ارزیابی قرار گرفت [ 3و 4] كه از جمله این كشورها م یتوان به آمریكا، انگلستان، فرانسه، لهستان، اسپانیا، فنلاند، بلژیك، نروژ، عراق، كویت و عربستان سعودی اشاره كرد[ 5و 6و 7]. ساخت قطعات آزمایشی آسفالت گوگردی در دهه هشتاد رو به كاهش نهاد؛ ولی در اواخر دهه نود بار دیگر رو به افزایش نهاده است. علت این امر تغییر در قیمت نسبی گوگرد / قیر در این دوره است كه با افزایش این نسبت و فراهم شدن توجیه اقتصادی آن، تمایل به ساخت آسفالت گوگردی نیز افزایش م ییابد. در كشور ما نیز از دهه هفتاد میلادی پژوه شهایی در این زمینه در مراكز تحقیقاتی و دانشگاهی خصوصاً پژوهشگاه صنعت نفت آغاز شد[ 8و 9]. نتایج ب هدست آمده از عملكرد آسفالت گوگردی در نقاط مختلف جهان حاكی از آن است كه عملكرد و قوام آسفالت گوگردی در اكثر مناطق معادل یا بهتر از آسفالت معمولی بوده است.

تئوری

خواص گوگرد

گوگرد خالص ماد های جامد و زرد رنگ است كه در دمای حدود 119 درجه سلسیوس ذوب م یشود و همچنین در دمای حدود 160 درجه سلسیوس افزایشی ناگهانی در ویسكوزیته آن به وجود م یآید. در درجه حرار تهای خیلی زیاد، گوگرد تولید م یكند. این ماده در شرایط SO گازهای سمی مانند 2

خاص و دماهای معینی در تركیب با آب اسید سولفوریك تولیدمیكند كه بسیار خورنده است.

عملكرد گوگرد در ساختمان شیمیایی قیر و خواص آن واكنش بین گوگرد و قیر تابعی از درجه حرارت و غلظت گوگرد است. گوگرد در نقطه ذوب خود ب هصورت حلقه هشتتایی است و در دماهای بالاتر پلیمریزه میشود و به صورت زنجیر دو رادیكاله در م یآید. رادیكا لها ممكن است به دو صورت با قیر

عمل كنند، یا تشكیل باند كربن - گوگرد م یدهند یا هیدروژن جذب م یكنند كه در نتیجه عمل دهیدروژناسیون صورت میگیرد. البته احتمال انجام هر یك از این فعل و انفعالات به درجه حرارت بستگی دارد. درنتیجه محصول عمل متفاوت خواهد بود. در دمای 240 درجه سلسیوس، گوگرد مشابه اكسیژن هوا عمل كرده، واكنش عمده اكسیداسیون خواهد بود140 درجه  آزاد م یشود. در صورتی كه در دمای 5 H2S و گاز سلسیوس واكنش عمده، ورود ات مهای گوگرد در مولكو لهای گروه نفتن آروماتیك قیر است. در نتیجة این فرایند میزان گروه نفتن آروماتیك قیر كاهش و درصد گروه پلارآروماتیك قیر افزایش م ییابد. طی این فرایند قیر نر متر م یشود و همچنین چسبندگی بیشتری خواهد یافت نكته ای كه باید بدان توجه كرد آ ن است كه در محدوده دمایی140 درجه سلسیوس تمام گوگرد افزوده شده به قیر در واكنش شركت نمیكند و بخشی از آن ب هصورت محلول در قیر و بخش دیگربه صورت شناور در قیر باقی م یماند. درصد گوگردی كه در واكنش شركت م یكند به غلظت گوگرد، درصد بخش نفتن آروماتیك قیر و در نتیجه به نوع قیر بستگی دارد. بنابراین، افزایش گوگرد به قیر در دمای 140 درجه سلسیوس، شامل مراحل زیر است:

وارد شدن گوگرد در ساختمان شیمیایی قیر ، ح لشدن گوگرد در قیر، تعلیق مازاد گوگرد ب هصورت ذرات كلوئیدی و در نهایت تمایل گوگرد به ت هنشینی تأثیر افزایش گوگرد به مخلو طهای آسفالتی بتون آسفالتی با توجه به این كه قسمت اعظم آسفالت گرم مورد استفاده در دنیا از نوع بتون آسفالتی است، ب هكارگیری گوگرد در داخل بتون آسفالتی بیشتر مورد توجه قرار گرفته است. ب هطوری كهاكثر قطعات آسفالت گوگردی اجرا شده در كشورهای مختلف از نوع بتون آسفالتی گوگردی هستند. بنابراین گزارشهای

موجود درخصوص تأثیر افزایش گوگرد در خواص و عملكرد بتون آسفالتی است.از مجموع گزار شهای مطالعه شده در مورد مقایسه خواص و عملكرد بتون آسفالتی معمولی و بتون آسفالتی گوگردی نتایج زیر به دست آمده است:

-1 بهبود برخی از مشخصات مكانیكی از جمله افزایش تاب

 

 

 

فشاری مارشال، افزایش سختی 1، افزایش مقاومت در مقابل

شیاردار شدن 2 و كاهش تر كهای عرضی درخصوص آسفالت

[ گوگردی[ 13

-2 افزایش عمر و دوام آسفالت گوگردی در مقایسه با

[ آسفالت معمولی [ 2

[ -3 آسا نتر شدن كار با آسفالت بعد از افزایش گوگرد به آن [ 2

-4 صرف هجویی در هزینه انرژی لازم برای ساخت آسفالت از

[ طریق كاهش دمای اختلاط [ 2

[ -5 مقاومت بیشتر در مقابل حلا لهای نفتی [ 12

ماسه آسفالت

با توجه به اینكه، ماسه آسفالت دارای استحكام

و مرغوبیت كمتری از آسفالت معمولی است، برای

لای ههای رویه و مسیرهای پرتردد كاربرد ندارد. تحقیقات

انجا مشده نشان داده است كه اضاف هكردن گوگرد به ماسه

آسفالت، مقاومت آن را تا حد قابل توجهی بالا م یبرد به نحوی

كه در لای ههای رویه و مسیرهای پرتردد نیز كاربرد خواهد

داشت. علاوه بر آن با استفاده از گوگرد م یتوان از ماسه بادی

كویر و قیر، مخلوط مناسبی ساخت كه دارای استحكام كافی

برای استفاده در را ههای اصلی باشد. در برخی از منابع به

تركیب: ماسه بادی 82 درصد، قیر 6 درصد و گوگرد 12 درصد

اشاره شده است. این مخلوط ب هدلیل درصد بالای گوگرد، به

سرعت سفت م یشود. ب ههمین دلیل م یتوان آن را به عنوان

ماده مناسبی برای لك هگیری جاده ب هكار برد و با فاصله كوتاهی

.[ پس از لك هگیری آسفالت به وسایل نقلیه اجازه عبور داد[ 14

رو شهای تهیه آسفالت گوگردی

برای تهیه آسفالت گوگردی، گوگرد را در مراحل مختلف

تهیه آسفالت م یتوان در مخلوط وارد كرد. در منابع مطالعه شده

به رو شهای زیر اشاره شده است:

- اختلاط قبلی قیر و گوگرد

قیر گوگرد خورده به سنگدان ههای داغ در مخلو طك نآسفالت 3

افزوده م یشود. كه در زیر به تعدادی از آ نها اشاره م یشود:

-1 اختلاط قیر داغ و گوگرد مذاب با وسایلی مانند آسیاب

كلوئیدی، همزن پر های یا اختلاط در مسیر 4 یا در ظرف توزین

انجام م یگیرد. یادآور م یشود هر روش مزایا و معایب مخصوص

به خود را دارد.

-2 مخلوط قیر داغ و گوگرد جامد، ب هصورتی كه گوگرد

جامد به مخزن قیر مذاب وارد م یشود و پس از تماس با قیر

مذاب و مایع شدن، با همز نهای قوی به خوبی در داخل قیر

توزیع م یشود. در نهایت قیر گوگرددار به طرف مخلو طكن

.[ آسفالت هدایت م یشود[ 15

- افزایش مستقیم گوگرد به مخلو طكن آسفالت

در این روش گوگرد مایع یا جامد پس از وزن شدن، مستقیماً

به داخل مخلو طكن آسفالت تزریق م یشود بدین وسیله مخازن

مربوط به گوگرد مایع یا پیش اختلاط قیر و گوگرد (كه منجربه

م یشود) حذف م یشود، به این ترتیب ضمن كمتر H2S تولید

شدن آلودگ یهای احتمالی سهولت بیشتری نیز در كار ایجاد

.[ خواهد شد [ 16

طبق مطالعات انجام شده، روش اختلاط مستقیم ب هدلیل

ایجاد آلودگی كمتر، مورد توجه بیشتری قرار دارد. در این روش

گوگرد (اكثراً به صورت جامد) با كمك تسمه نقاله یا روش

مناسب دیگر به بالای مخزن مخلو طكن آسفالت حمل م یشود

و پس از توزین مستقیماً بر روی مخلوط سنگدانه داغ و قیر

ریخته و ب هخوبی مخلوط م یشود.

عملیات آزمایشگاهی

قبل از ساخت آسفالت گوگردی در مقیاس صنعتی، لازم

بود كه در آزمایشگاه كلیه پارامترهای فنی از جمله دمای

اختلاط، درصد بهینه قیر و گوگرد، روش اختلاط، طراحی

مخلوط آسفالتی و ... به دست آید. در این راستا، مخلوط های

بسیاری ساخته شد كه در این بخش، صرفاً نتایج حاصل شده

بیان می شود. برای دستیابی به مخلوطی همگن و یكنواخت،

روش اختلاط قیر و گوگرد به صورت قیر مذاب و گوگرد

60 از پالایشگاه اصفهان / جامد انتخاب شده است. قیر 70

و گوگرد جامد از شركت ملی گاز به میزان كافی تهیه شد.

مخلوط قیر و گوگرد باید كافی باشد، به طوری كه گوگرد

به صورت كاملاً یكنواخت در محیط قیر حل و توزیع شود

تا از ایجاد توده های كریستالی گوگرد جلوگیری شود. قیر

گوگرد خورده یك مخلوط نسبتاً ناپایدار است و باید همیشه

به عنوان یك محصول حدواسط در نظر گرفته شود كه نباید

آن راا نبار كرد.

نمون ههای مورد نظر با استفاده از یك همزن با دور پایین

100 ) و در مقیاس حدود 2كیلوگرم ساخته شد. پس از rpm)

گرم كردن قیر به روش گرمایش غیر مستقیم، گوگرد جامد پودری

1درج هسلسیوس به آن افزوده ش د. دمای اختلاط نیز حدود 40

3دقیقه در نظر گرفته شد. سپس فیلم و مدت زمان آن حدود 0

نازكی از این مخلوط در زیر یك میكروسكوپ نوری مشاهده

و بررسی شد. بررس یهای میكروسكوپی نشان داد كه مقدار

گوگرد ح لشده در قیر مستقل از درجه قیر است و در دمای

محیط با گذشت زمان متبلور نم یشود.

نتایج حاصل از افزایش گوگرد به قیر

بررسی نتایج ب هدست آمده مندرج در جدو ل( 1) مربوط به

تعدادی از مخلو طهای قیر گوگردی ساخته شده بیانگر تغییر

خواص به شرح زیر است:

درجة نفوذ

همان گونه كه قبلاً ذكر شد با افزایش گوگرد، قیر نر متر

شده و درجه نفوذش افزایش م ییابد. افزایش حدود 5 درصد

گوگرد باعث افزایش چشمگیری در نفو ذپذیری آن م یشود، اما

با افزایش تدریجی درصد گوگرد تا حدود 45 درصد، درجه نفوذ

محصول تفاوت زیادی نشان نم یدهد. باید در نظر داشت افزایش

درصد گوگرد به بیشتر از 45 درصد، باعث كاهش نفو ذپذیری

قیر به كمتر از مقدار اولیه قیر پایه م یشود.

نقطة نرمی

ب هدلیل تبدیل بخش نفتن آروماتیك قیر به پلارآروماتیك و

ثابت ماندن آسفالتی نها به اشباع شد هها در روند افزایش گوگرد

به قیر، میزان نقطه نرمی محصول تغییر چندانی نم یكند.

كش شپذیری

با افزایش درصد گوگرد به قیر، كش شپذیری

در دماهای بالا ( 15 و 25 درجه سلسیوس) كاهش

م ییابد اما در دماهای پایین، كش شپذیری بهبود خواهد یافت.

یادآور م یشود با افزایش درصد گوگرد، تغییر محسوسی در

میزان این ویژگی مشاهده نم یشود.

اثر حرارت بر قیر گوگرد خورده

انجام آزمایش كاهش وزن بر اثر حرارت 1 بیانگر آن است

كه هر چه درصد گوگرد در قیر بیشتر باشد، درصد اتلاف وزن

بیشتر م یشود. در نتیجه افت درجه نفو ذپذیری قیر گوگرد

خورده پس از آزمایش كاهش وزن بر اثر حرارت در مقایسه با

یا اثر RTFO قیر خالص بیشترخواهد بود. این روند در آزمایش

حرارت بر لایه نازك قیر گردشی نیز مشاهده م یشود.

ویسكوزیته

با افزایش گوگرد همانند نفو ذپذیری، ویسكوزیته نیز كاهش

م ییابد ولی با رسیدن به حدود 35 درصد، ویسكوزیته بالا

م یرود و به میزان قیر خالص نزدیك م یشود و دوباره با افزایش

گوگرد میزان ویسكوزیته كاهش م ییابد.

بتون آسفالتی

بر اساس نتایج تحقیقات آزمایشگاهی، برای جلوگیری

درجه ،H2S از ایجاد آلودگی و تصاعد گازهای مضر نظیر

حرارت قیر گوگردی در هیچ مرحل های نباید از 150 درجه

سلسیوس بیشتر شود. البته این مسئله هیچ مشكلی را برای

مراحل مختلف عملیات ساخت و پرداخت آسفالت گوگردی

 

 

جدول 1: مشخصات فیزیكی قیر پایه و مخلو طهای قیر و گوگرد

 

 

آزمایش لعاب نازك قیری چرخشی

 

ایجاد نم یكند و این به علت خواص رئولوژیكی بهبود یافته

قیر گوگر دخورده است. در این راستا ، در مراحل بعدی عملیات

آزمایشگاهی ب هكارگیری گوگرد در بتون آسفالتی، شامل روش

ب هكارگیری گوگرد در مخلوط آسفالتی، تعیین بهترین شرایط

اختلاط، كوبیدن و ب هدست آوردن بهترین فرمول كارگاهی

در مورد قیرهای گوگرددار با درصدهای مختلف گوگرد، مورد

بررسی قرار گرفت و پس از مقایسه با نتایج مربوط به قیر شاهد

60/70 پالایشگاه اصفهان) تحلیل نتایج انجام شد. در آخرین )

مرحله، تأثیر میزان افزایش گوگرد به قیر بر روی چسبندگی

ملات قیر به سنگدان ههای معدنی، در حضور آب بررسی شد.

هما نگونه كه در شكل ( 1) ملاحظه م یشود، از منحنی تغییرات

60/ ویسكوزیته با درجه حرارت، دمای اختلاط و كوبیدن قیر 70

پایه ب هدست م یآید. با توجه به اینكه ویسكوزیته قیر گوگردی از

قیر خالص كمتر است، بنابراین دماهای اختلاط و كوبیدن مخلوط

قیر گوگردی پایی نتر از قیر خالص خواهد بود. در این تحقیقات،

دمای اختلاط بین 140 تا 145 و دمای كوبیدن 130 تا 135 درجه

سلسیوس انتخاب شده است. با توجه به اینكه وزن مخصوص

گوگرد حدود 2 برابر قیر است، از فرمول زیر م یتوان درصد وزنی قیر

گوگرد خورده برای تأمین حجم معادل با قیر خالص را ب هدست آورد.

 

PA درصد وزنی قیر در بتون آسفالتی بدون گوگرد :

 

 

جدول 2: دان هبندی سنگدان ههای مصرفی

60/ جدول 3: محاسبات طرح مارشال نمون ههای ساخته شده با قیر 70

جدول 4: محاسبات طرح مارشال نمون ههای ساخته شده با 25 درصد گوگرد

 

 

 

همچنین در محاسبات طرح مارشال، نمون ههای ساخته شده

60 در جدول ( 3) ارائه شده است. درصد بهینه قیر / با قیر 70

4/6 ب هدست آمد.

 

طراحی مخلوط آسفالتی

60 و قیر / طراحی مخلوط آسفالتی با قیر خالص 70

گوگردی در آزمایشگاه انجام گرفت. برای این تركیب از مصالح

سنگی یكسان استفاده شده است كه مشخصات آن در جدول

2) ملاحظه م یشود. )

60 در / نمودارهای مربوط به آزمایش مارشال قیر خالص 70

شكل ( 1) و ( 2) ملاحظه م یشود. همچنین این محاسبات برای

(45-35- نمون ههای تهیه شده با درصدهای مختلف گوگرد ( 25

5) و ( 6) و منحن یهای مربوط به آ نها در ) ،( در جدو لهای ( 4

4) و ( 5) ملاحظه م یشود. ) ،( شك لهای ( 3

چسبندگی به مصالح سنگی

یكی از خواص قیر گوگردی، افزایش چسبندگی به مصالح

سنگی در حضور آب در مقایسه با قیر معمولی است. بدین

95 گرم مصالح با ، AASHTO منظور، مطابق روش قدیم

دان هبندی معین با 5 گرم نمونه قیر پوشش شده و در ظرف آب

 

 

 

شكل 1: نمودار تغییرات گرانروی قیر70/60 بر اثر تغییر دما

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مقطر غوط هور م یشود. سپس در دمای 60 درجه سلسیوس و

زما نهای معین، سطح مصالح از نظر عریان شدگی از پوشش

قیری بررسی م یشود. هما نگونه كه در جدول ( 7) مشاهده

م یشود قیر گوگردی از نظر چسبندگی وضعیت مناس بتری

نسبت به قیر خالص دارد.

عملیات صحرایی

مطابق با طراحی صورت گرفته در آزمایشگاه، قیر با

35 درصد گوگرد در مقیاس صنعتی تركیب و سپس در كارگاه

ساخت آسفالت، قیر گوگرد خورده با مصالح سنگی مخلوط و

آسفالت گوگردی تهیه شد. آسفالت گوگردی در یكی از محورها

در كنار آسفالت معمولی پخش و اجرا شد و مورد بهر هبرداری

قرار گرفت. كلیه شرایط از نظر مصالح و زی رسازی یكسان درنظر

گرفته شد، و تنها درصد قیر بهینه و درجه حرارت اختلاط و

كوبیدن برای قیر معمولی با قیر گوگردی متفاوت بوده است.

خوشبختانه ب هدلیل رعایت درجه حرارت و نكات ایمنی، آلودگی

خاصی در مراحل ساخت، حمل و اجرا مشاهده نشد. این قطعه

راه در آینده و پس از گذشت فصول مختلف سال، مورد بررسی

و ارزیابی عملكرد قرار خواهد گرفت.

نتیج هگیری

نتایج حاصل از كار تحقیقاتی صورت گرفته را م یتوان

ب هشرح زیر بیان كرد:

- هر چند افزودن گوگرد به قیر منجر به اصلاح بعضی از

خواص قیر و نهایتاً بتون آسفالتی م یشود، با این حال انگیزه

اولیه و اصلی در استفاده از گوگرد بدین منظور، مسائل اقتصادی

بوده است. بنابراین، در مواقعی كه قیمت گوگرد پایی نتر از قیر

باشد، انجام این كار منطق یتر است.

- هرچند در كشور ما قیمت قیر و گوگرد بسیار متغیر

بود هاست، اما در حال حاضر با توجه به قیمت بسیار پایین

گوگرد نسبت به قیر، ساخت آسفالت گوگردی كاملاً اقتصادی و

توجی هپذیر است.

- افزایش گوگرد به قیر باعث اصلاح بعضی از خواص قیر از

جمله افزایش نفو ذپذیری، كاهش ویسكوزیته و بهبود چسبندگی

قیر به مصالح سنگی م یشود و بتون آسفالتی حاص لشده مقاومت

.[ مكانیكی بالاتری در مقابل تن شها خواهد داشت [ 17 و 18

- با توجه به كاهش ویسكوزیته قیر گوگردی، درجه حرارت

اختلاط و كوبیدن آسفالت پایی نتر است. این مسئله ضمن

سهولت كار، به كاهش مصرف انرژی نیز منجر م یشود.

- برای كمتر شدن آلودگی هنگام كار با گوگرد، همواره باید

نكات فنی خصوصاً تنظیم درجه حرارت رعایت شود همچنین

.[ رعایت كلیه نكات ایمنی و بهداشتی ضروری است [ 19

- در این تحقیق با توجه به رعایت درجه حرارت در مرحله

ساخت جاده، هی چگونه آلودگی قابل توجهی مشاهده نشده است.

- ساخت و اجرای آسفالت گوگردی، با تجهیزات و امكانات

موجود در كارگا ههای آسفالت قابل انجام است و هیچ گونه تغییر

و اصلاحی لازم و ضروری نیست، صرفاً باید امكانات لازم برای

افزایش گوگرد ایجاد شود.

منابع

1. Filippis P.D., Sulphur – Extended Asphalt , Reaction Kinetics of H2S Evolution, Fuel, Vol. 77, No.5,

1998.

2. Weber H., Sulphur- Asphalt & its Global Aspects, Sulphur Institute, 19th Sulphur Phosphate Symposium,

2003.

3. Mills D.R., Field Trial with Sulfur- Extended – Asphalt (SEA) Binders, Sulphur Research &

Development, Vol.3, No.3, 1980.

. 4. علی احسان نظربیگی و همكاران، ب هكارگیری گوگرد در مخلو طهای آسفالت معمولی را هها، گزارش پروژه تحقیقاتی پژوهشگاه صنعت نفت، 1377

5. Strickland D., Performance Properties of Paving Mixtures Made with Modified Sulphur Pellets, ISAP,

2008.

6. State-of-Knowledge on the Use of Sulfur – Extended Asphalt (SEA), Asphalt Institute, 2007.

7. Review of Relationships between Modified Asphalt Properties and Pavement Performance, John S.

Coplantz et al , SHRP-A-631, 1993.

8. Love G.D., Sulphur-Paving Material of the Future, Sulphur Research & Development, Vol.3, No.3,

1980.

9. Deme B.H., Mix-Paver-New Approach to Sulphur Paving, Sulphur Research & Development, Vol.3,

No.3, 1980.

. 10 .علیخانی، مصرف گوگرد در آسفالت و ایمنی آن، سازمان توسعه را ههای ایران، 1378

11. Petrossi V. et al., Reactions & Technological Properties of Sulphur - Treated Asphalt, Industrial

Engineering of Chemical Production Research and Development, Vol.11, No.2, 1972.

12. Miller L.J., A Technical Review of Sulphur – Association Asphalt Paving Technologists, Vol. 42, 1981

.1363 ، 13 . امیر محمد طباطبایی، كاربرد گوگرد در روساز یهای آسفالتی، نشریه دانشكده فنی، شماره 46

14. Parrett F., Sulphur Extended Asphalt for Highways, Civil Engineering, Vol. 28, 1984.

15. Solid Sulfur- Extended Asphalt Composition and Method and Apparatus therefore, U.S. Patent, No.

4, 1982.

16. Taylor J.A., Kennepohl G.J., Environmental Aspects of Paving with Sulphur-Asphalt, Can. Tech. of

Asphalt Assoc., 1980.

17. Bissada A., Rheological Characteristics of Sulfur Extended Asphalts used for Road Pavements,

Sulphur Research & Development, Vol.9, 1985.

18. Kandhal P.S., Evaluation of Sulphur Extended Asphalt Binders in Bituminous Paving Mixtures,

Association of Asphalt Paving Technologists, Vol.51, 1982.

19. Liddle W. A., Mahoney J.R., Sulphur Extended Asphalt Pavement Evaluation for the Baker River

Highway, FHWA Report, 1983


طبقه بندی: عمران،
.: Themes By broken_my.anjelita :.


تمامی حقوق این سایت محفوظ است | طراحی : Broken_my.anjelita

قالب وبلاگ

قالب وبلاگ

قالب بلاگفا

قالب وبلاگ

قالب وبلاگ

چت

اخلاق اسلامی

قالب بلاگ اسکای

قالب وبلاگ

download

فروشگاه اینترنتی ایران آرنا