تبلیغات
شرکت پیمانکاری حصیـــــن ســـــازان فــــــراست - معماری و ترکیب بندی های گیاهی در طراحی منظر شهری

طراحی سایت

قالب وبلاگ

طراحی سایت


شرکت پیمانکاری حصیـــــن ســـــازان فــــــراست
هدف رضایت شماست


4

نوشته شده در تاریخ پنجشنبه 28 مهر 1390 توسط سید جواد میرتبار
گیاهان از عناصر اصلی بوجود آورنده فضای سبز هستند واستفاده از آنها در قالب طراحهای فضای سبز مفهوم بسیار گسترده داشته که توجه به اصول زیبا شناسی و معماری گیاه در طراحی کاشت می تواند ما را به نتیجه دلخواه ومطلوب برساند.

اصول زیباشناسی درطراحی کاشت:

الف) خصوصیات بصری گیاهان : فرم ،بافت و رنگ که هر کدام دارای قطب های متضاد هستند ، خصوصیات بصری گیاه را تشکیل میدهند بکارگیری کنتراست های موجود در قالب اصول زیبایی شناسی ایجاد  محیط و منظری دلپذیر می نماید.

فرم : شکل نهایی توده هر گیاه است که نه تنها مربوط به خطوط خارجی ، بلکه الگوی شاخه بندی ، تعداد شاخه ها ، نحوه رشد و اندازه و جهت آن ها را نیز شامل می شود : مشخص کننده جنبه عملکردی آن است ( مثلا درخت با فرم کروی و شاخه برگ انبوه به عنوان درخت سایه انداز کاشته می شود )

بافت : حالت بصری حاصل از توده هر جسم که درسطح آن ظاهر می شود بافت گفته شده در یک گیاه همبستگی بین شاخ و برگ و رابطه بین اندازه شاخه وبقیه قسمتهای گیاه کیفیتی را بوجود می آوردکه به آن بافت گفته  می شود . بافتهای نرم ، متوسط  و زبر انواع بافتهای گیاهی هستند که بر حسب نوع می توانند تداعی کننده سرزندگی ، راحتی ، تاکید برمحل ، جدیت و آشفتگی در محیط شوند.

رنگ : حاصل بازتاب نور از سطح گیاه و از مهمترین خصوصیات بصری است کاربرد صحیح آن در طراحی کاشت در پویایی یک منظر، در چهار فصل کردن مناظر و پارکهای شهری اهمیت بسزایی دارد.

ب ) اصول زیبایی شناسی در قالب مشخصات بصری گیاه :

سادگی ، تنوع ، تعادل ( متقارن و نامتقارن ) توالی (ایجاد تغییر تدریجی و پیوسته در فرم ، بافت و رنگ گیاه) و مقیاس ، اصولی هستند که در طراحی کاشت باید مد نظر قرار گیرند. که افراط تفریط در هر یک از این اصول آشفتگی ، و یکنواختی منظر بدنبال خواهد داشت )

معماری گیاه در طراحی منظر:

معماری گیاه شامل فرم ها و فضاهای گیاهی  و قطعی است که آنهارا در محیط سازماندهی نموده و از طریق حرکت در فضا زمان تجربه می شود و به عنوان وسیله آسایش در محیط تلقی گشته ضمن آنکه دوام و پایداری آن نیز مهم است . معماری گیاه باید بر اساس موارد زیر صورت گیرد.

- نیازهای  گیاه

- نیازها وخواسته های انسانی

- عوامل اقتصادی

- عوامل اجتماعی فرهنگی

- سوابق تاریخی

- موانع و محدودیت های قانونی

در معماری گیاهی عنصر اصلی تشکیل دهنده فرم گیاه است که بسته به نوع فضا، عملکرد معماری متفاوتی خواهدداشت .

یک نقطه گیاهی : مشخص کننده یک مکان خاص در فضاست و می تواند برای معرفی احجام شفاف فضا بکار رود .

دو نقطه گیاهی : دوسر یک مسیر قرار می گیرند ،  محور راتعریف میکنند، ضمناً می توانند مشخص کننده یک ورودی باشند.

خط گیاهی : حاصل امتداد نقاط گیاهی است که بسته به نقش آن در ترکیب بصری ( عمودی ، افقی و مایل ) می توانند مبین توازن به پویایی و یاتعادل درمنظر و طراحی باشند. ضمنا می تواند معرف یک سطح و یافضا بوده وعامل تفکیک و تجزیه لبه ها ، وجوه سطوح و احجام شوند.

حجم گیاهی : شامل طول ، عرض و عمق بوده می تواند توپر و یا توخالی باشد که در نوع توپر فضا را اشغال کرده و درنوع تو خالی فضا توسط گیاه محصور می شود.

- انواع فرمها در معماری گیاه :

فرم استوانه ای : تنها منحصر به استفاده از گیاهان با فرم استوانه ای نمی باشد بلکه ایجاد داربست و فضاهای توخالی به وسیله گیاهان روند وپیچ ها نیز یکی از راههای ایجاد فرم استوانه ای ست . در طراحی گیاهی هر جا نیازمند تمرکز و درون گرایی هستیم . این فرم به ما کمک می کند.

فرم کروی : زمانی که درمحیط نیاز به ایجاد حالتی متعادل باشد این فرم کاربرد دارد

فرم مکعب : در خلق فرمهای ایستاد فاقد حرکت ، می تواند بکار رود.

هرم : اجسام گیاهی متعادلی هستند که نسبت به مخروط و گیاهان مخروطی خشن تر احساس می شو.

مخروط : گیاهان مخروطی شکل و مخروطهای گیاهی ، اجسام متعادل با فرم نرم به شمار می روند.

درمعماری گیاهی انواع فرم باهم ترکیب شده که بسته به ارتباط و ترکیب بندی فرم های متعددی را بوجود می آورند. که تنها به ذکر  آنها اکتفا میشود

فرمهای مرکزی گیاهی ، گرد آمدن فرمها حول یک فرم مرکزی ، فرم های خطی به توالی فرمهای قرار گرفته در یک ردیف ، فرمهای شعاعی ، تشعشع فرمهای خطی در امتداد فرم مرکزی ، فرم های شبکه ای

-  فرم و فضا در معماری گیاهی

در معماری گیاهی نه تنها با فرم گیاه بلكه با نحوه تاثیر آن بر فضای اطرافش نیز سروكار داریم كه وضعیت فرم و فضای گیاهی نسبت به محیط اطراف بایستی یكی از حالت زیر باشد :

1- فرم و فضای گیاهی ، زمینه ای برای سایر طرح ها تشكیل داده و فضا راتعریف  كند.

2- فرم و فضای گیاهی در تداوم بافت موجود محلی ، سایت و یا طرح معماری  باشد.

3- فرم و فضای گیاهی به صورت شیئی آزاد و مستقل در فضا قرار گیرد.

در یك سایت به روش های متعددی می توان بین گیاه و فضا رابطه برقرار كرد:

- ایجاد دیواره گیاهی در حاشیه سایت و تعریف فضاهای مثبت

- محیط و محصور نمودن فضای سایت در داخل حجم گیاهی

- تركیب فضا ها توسط دیواره های گیاهی

- تركیب دیواره های سایت با فضاهای گیاهی

بستن بخشی از سایت بعنوان ، فضای باز متعلق به گیاه در فضا تعیین كننده شكل فضای اطراف است بعضی از فضاهای گیاهی بواسطه شرایط عملكردی خاصی كه دارند بر محیط واطراف خود تاثیر گذاشته و به نحوی فضا را تعریف می كنند.

الف : تعریف فضا به وسیله عناصر گیاهی افقی

- سطح گیاه كف : سطح گیاهی افقی ست كه روی زمینه ای قرار گرفته ومحدوده فضایی اش ار تعریف می كند

- سطح گیاه كف برآمده : بر محدوده بین خود و فضای اطراف از نظر بصری تاكید می نماید.

- سطح گیاهی فرورفته : حجمی از فضا را تعریف می كند.

- سطح گیاه بالای سر :كه حجم فضای بین خود و سطح زمین را تعریف می كند.

ب) تعریف فضا به وسیله عناصر گیاهی عمومی

- تعریف لبه های قائم حجمی از فضا

- تفكیك فضا

- ایجاد محددوه فضایی

- تعریف حجمی از فضاهای محوری

- تعریف حجمی از فضاهای جهت دار

- ایجاد فضاهای بسته و درون گرا 

ضمناً گیاه ستونی می تواند كنج فضا را تاكید وتلاقی دیوارهای آن را مخفی نماید و یا اینكه بعنوان مركز یك فضا خود نمایی كند ایجاد نقطه عطف در یك فضای شهری و ایجاد یك عنصر سمبولیک می توانداز دیگر كاربردهای گیاهان با فرم عمودی باشد.

حركت در درون فضای گیاهی یكی دیگر از مباحث بوده كه درمعماری گیاه مطرح است رسیدن به مكان ، ورودی ها ، شكل دهی فضای سبز ارتباط بین مسیرو فضا و حركت در فضا مواردی هستند كه در مبحث حركت در درون فضای گیاهی باید به آنها توجه شود و پرداختن و باز كردن این مباحث خارج از حوصله این طرح است .

پس از آشنایی مقدماتی با مفاهیمی نظیر فضای سبز پایدارو معماری طراحی كاشت گیاهان لازم است به موارد كاربردی و عملی برخی از موارد مطرح شده در فضای سبز شهری  بطور مثال فضای سبز معابر اشاره كرد.

طبقه بندی: فضای سبز شهری،
.: Themes By broken_my.anjelita :.


تمامی حقوق این سایت محفوظ است | طراحی : Broken_my.anjelita

قالب وبلاگ

قالب وبلاگ

قالب بلاگفا

قالب وبلاگ

قالب وبلاگ

چت

اخلاق اسلامی

قالب بلاگ اسکای

قالب وبلاگ

download

فروشگاه اینترنتی ایران آرنا